Archiv rubriky: Výzkumné osy

Výzva: Program TANDEM AV ČR – CNRS, 2018-2020

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS spouští v letošním roce nový program TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (starting, consolidator, advanced…).

Společná práce prvního týmu TANDEM začne v únoru 2018 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu na CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát ročně během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Ustanovení týmu TANDEM se řídí těmito termíny:

23. června 2017: uzávěrka prvního kola kandidatur zájemců z řad AV ČR s podporu ředitele příslušného ústavu. Kandidatury musí být zaslány na Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1. Formulář je dostupný na webové stránce AV ČR pod tímto odkazem: http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-cefres Ředitelům ústavů z Oblasti humanitních a společenských věd AV ČR byl zaslán dopis s informacemi o projektu TANDEM. Dopis můžete najít zde: http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/

Badatel AV ČR zapojený do týmu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku s doplňkovou mzdou. Sám si zvolí spolupracovníka z CNRS, a může rovněž do týmu zapojit post-doktoranda finančně podpořeného ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy.

30. června 2017: komise složená zástupci z AV ČR, CEFRES a CNRS zvolí tři kandidáty z AV ČR. Kritéria tohoto předvýběru jsou vědecká kvalita výzkumného projektu a jeho potenciál s ohledem na žádost o ERC. Všechny společenskovědní a humanitní disciplíny jsou vítány. Připomínka: jméno výzkumníka CNRS z týmu TANDEM nemusí být v této fázi kandidatury uvedeno. Kandidáti AV ČR mohou požádat CEFRES o pomoc s vyhledáním svého francouzského spolupracovníka

1. července 2017: tři předvybraní kandidáti z řad AV ČR předloží název a shrnutí výzkumného projektu na tři řádky. Tyto informace budou zahrnuty do otevřené výzvy pro post-doktorandy, kteří budou přijati do CEFRESu od 1. ledna 2018 na dobu 2 let s finanční podporou Univerzity Karlovy a CEFRESu. Výzva bude publikována stránkách UK i CEFRES (zde k nahlédnutí výzva z roku 2015 na období 2016-2017).

25. září 2017: uzávěrka druhého kola pro kandidáty z AV ČR. Jméno a podrobnosti o výzkumníkovi z CNRS musí být nyní zahrnuty do kandidatur.

2. října 2017: zvolení výzkumníka AV ČR do týmu TANDEM výběrovou komisí jmenovanou Akademií věd České republiky. Mezi členy komise je také ředitelka CEFRESu a zástupci z CNRS a Univerzity Karlovy. Závěrečný výběr bude záviset na potenciálu týmu TANDEM navrženého kandidáty z AV ČR.

Polovina listopadu: Uzávěrka žadosti, kterou na CNRS předkládá badatel z CNRS zapojený do týmu TANDEM. Jedná se o žádost o tzv. SMI – Soutien à mobilité programme na období od února 2018 do sprna 2018.

1. března 2018: uzávěrka pro výzkumníka CNRS týmu TANDEM k podání tzv. demande d’affectation au CEFRES (žádost o “přidružení” k CEFRESu) po dobu dvou let od září 2018.

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Vědecké rady AV ČR a koordinátorka projektu TANDEM  ze strany AV ČR
e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Clara Royer, ředitelka CEFRES a koordinátorka projektu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS
e-mail: clararoyer@cefres.cz

Jarmila Tiosavljevičová, Kancelář AV ČR, Odbor podpory vědy, Science Support Division, Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel : 221 403 407
e-mail: opv@kav.cas.cz

 

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Výzkum v této oblasti usiluje o porozumění fenoménu přemísťování v souvislosti s lidmi, věděním a praktikami, aniž by opomíjel způsoby jejich proměny v čase a prostoru. Pojem přemístění pokrývá veškerou škálu termínů užívaných pro mobilitu, proudění a cirkulaci osob nebo materiální či kulturní produkce. To vede ke znovu vyjednávání a k adaptaci obsahů, jichž se týká. Zakládá se totiž na překračování hranic – ať již konkrétních nebo symbolických – na kterých se mohou odehrávat interakce, výměny, kontakty a frikce. Pokračování textu Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Osa II – Normy a transgrese

Slovo transgrese se objevuje v současných debatách v souvislosti se svobodou slova, multikulturalismem, emigrací nebo sexualitou. Transgrese může být považována za strategii, kterou si vzali za své rozdílní aktéři – náboženští, kulturní, společenští – aby vyžadovali a legitimizovali normy považované za alternativy k hierarchii, konvencím, tradicím, kánonům a zákonům. Tento fenomén může být součástí diskursu a/nebo praktik. V rámci diskursu, popírá transgrese absolutní autoritu existujících norem a zpochybňuje jejich performativní sílu, prostřednictvím norem vlastních. V praxi, se potom opírá o široký repertoár jednání (od násilí, přes ticho až po humor), která se ne vždy projevují nějakým vyjádřením a dokonce nejsou ani vždy uvědomělá: sociální praktiky transgrese se neomezují na pouhé morální poznámky. Pokračování textu Osa II – Normy a transgrese

Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Tento výzkumný záměr se zakládá na empirické i symbolické definici prostoru (sociálního, geografického, historiografického), považovaného za konstrukci vycházející z praxe a zkušenosti.

Poznávání prostoru je determinováno dispozicí stanovenou věcmi – architektonickými, instrumentálními, všedními – jak ukazují také současné výzkumy o sociálním životě věcí, které umožňují hmotné předměty vnímat prostřednictvím jejich interakcí s jedinci a skupinami. Avšak toto uchopení věcí v jejich každodennosti se prolíná se symbolickými strukturami spojenými s prostorem: s mentálním mapováním (mental mapping), díky kterému si můžeme prostor vyměřit a představit; se stopami, které se nabízejí archeologii určité události, již zmizelé ale zároveň vynořující se, představující určitou přítomnost/nepřítomnost; s palimpsesty, které na sobě hromadí časové vrstvy; a s hranicemi, konkrétními i symbolickými, které definují, klasifikují, organizují i osvojují prostor. Pokračování textu Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti