Archiv pro rubriku: Tým CEFRESu

Raluca Muresan: výzkum a CV

Kultura, městská společnost a teritoriální znázornění. Architektura veřejných divadel ve východních zemích Habsburské monarchie (1770–1812)

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: raluca.muresan@cefres.cz (od 1. září 2018)

Má dizertační práce zkoumá mechanismy vzniku budov veřejných divadel ve městech nacházejících se ve východních zemích Habsburské monarchie. Zajímají mne divadelní budovy postavené mezi léty 1770–1812, a to konkrétně jejich architektonické zvláštnosti a jejich vliv na představy o urbanitě měst, ve kterém byly postaveny. Označením východní země myslím země na východ od hranice se Svatou říší římskou: Uhersko, země Koruny Svatoštěpánské a Haličsko-volyňské knížectví. Pokračování textu Raluca Muresan: výzkum a CV

Ekaterina Zheltova: výzkum a CV

Národní identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskurzivní praxe na řecko-albánských hranicích

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: ekaterina.zheltova@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve své dizertaci zkoumám, jakou představu o svých životech mají lidé žijící na pomezí Albánie a Řecka. Zajímá mne jejich vztah k národnímu státu/ům a také jejich jazyková praxe v tomto sporném území.

Hraniční oblast mezi Albánií a Řeckem je jedním z živoucích příkladů místa žijícího v dichotomii sporných národnostních narativů. Jde to oblast, ve které i ti nejbližší sousedi mohou mluvit odlišnými jazyky, oblast, která je svědkem dlouho trvajících konfliktů. I když jsou tyto konflikty nějčastěji ekonomického a politického charakteru, jsou zároveň často interpretovány skrze perspektivu etnicity, která jde ruku v ruce s konceptem smíšeného manželství, přátelství a obchodu.
Pokračování textu Ekaterina Zheltova: výzkum a CV

Felipe Kaiser Fernandes: výzkum a CV

Populární tržní prostory: migrující ženy v neformálním zaměstnání. Vícemístná etnografie

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: felipe.fernandes@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve svém dizertačním projektu se pod vedením profesorky Sophie Wahnich věnuji fenoménu tržiště (např. bazaar, fea, feira, souq, street market, tržnice). Tržiště chápu jako spletité místo, které je svědkem trajektorií migrujících žen, svědkem jejich vysídlení a jejich snahy o ekonomickou aktivitu. Můj výzkum se zaměřuje na nadnárodní obchodní místa, která jsou dějištěm každodenních praktik a materiálních dohod, které propojují různé sociální skupiny, jako jsou místní obyvatelé, politické autority, klienti a obchodníci. Pokračování textu Felipe Kaiser Fernandes: výzkum a CV

Pavel Baloun: výzkum a CV

„Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1942)

Výzkumná osa 2: Normy a Transgrese

Kontakt: pavel.baloun@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve své dizertační práce se věnuji dlouhodobému procesu kriminalizace těch obyvatel Československa a Protektorátu Čechy a Morava, kteří byli označování jako “cikáni”. V souvislosti s holokaustem Romů a Sintů na území Českých zemí v době druhé světové války se zaměřuji se také na otázku kontinuit a diskontinuit v uplatňování proticikánských opatření. Mým hlavním cílem je rekonstruovat, jak proticikánská opatření, tj. soubor právních norem, které byly namířeny vůči “cikánům”, dopadala na tuto různorodou skupinu obyvatel a ovlivňovala jejich životy. Pokračování textu Pavel Baloun: výzkum a CV

Tým doktorandů 2017/2018

Mihai-Dan Cîrjan

Kontakt: mihai-dan.cirjan@cefres.cz

je doktorandem na Central European University (Budapešť) pod vedením Balázse Trencsényiho. Jeho disertační práce s názvem Zadluženost a úvěrové vztahy v době krize: Obnova státu prostřednictvím ekonomických politik v postliberálním Rumunsku (1929-1944), je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études (Paříž). Její disertační práce věnovaná recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v rámci historizující architektury 19. století spadá do osy I výzkumného záměru CEFRESu.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz

je doktorandem na EHESS pod vedením Jeana-Louise Fabianiho. Jeho disertační práce s názvem Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě, spadá do výzkumné osy č. I.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2017/2018

Magdalena Cabaj

Kontakt: magdalena.cabaj@cefres.cz

je doktorandkou na ENS Ulm a na Varšavské univerzitě pod vedením Wincenty Cesluk-Grajewski a Domoniquea Lestela. Její disertační práce nazvaná Hermafroditní psaní stojí na rozhraní filozofie a literatury a váže se k výzkumné ose II.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi@cefres.cz

je doktorand ve 4. ročníku na Central European University v Budapešti pod vedením Karla Halla a Susan Zimmermann. Jeho disertační práce stojící mezi historií a sociologií, nazvaná Utváření produktivistické střední třídy v Habsburské monarchii, je součástí výzkumné osy I.

Anna Gnot

Kontakt: anna.gnot@cefres.cz

je doktorandkou na Filologické fakultě Opolské univerzity pod vedením Joanny Czaplińské. Její disertační práce v oboru literární vědy s názvem Devátý životopis – dimenze autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa, spadá do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Filip Herza

Kontakt: filip.herza@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě humanitních studií UK (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia) pod vedením Lucie Storchové. Jeho disertační práce nazvaná Imaginace tělesné „jinakosti“ a pražské přehlídky „lidských kuriozit“ 1860-1939 se pohybuje na rozmezí kulturní antropologie a historie a pojí se k výzkumné ose č. II.

Mathieu Lericq

Kontakt: mathieu.lericq@cefres.cz

je doktorandem na Université d’Aix-Marseille (LESA) pod vedením Thierryho Roche. Jeho disertační práce v oboru filmové vědy se nazývá Znepokojivé důvěrnosti ve filmech z komunistického Polska (1968-1989): zrození bio-kinematografie?, a pojí se s výzkumnou osou č. II.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost, je součastí výzkumné osy č. II.

Martin Pjecha

Kontakt: martin.pjecha@cefres.cz

je doktorandem na Central European University (Budapešť) pod vedením Matthiase Riedla. Jeho disertační práce s názvem Diskurz násilí v rámci husitského hnutí spadá do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Lucie Trlifajová

Kontakt: lucie.trlifajova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a její doktorská disertační práce s názvem Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce, je součástí výzkumné osy č. II.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž), pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980, se pojí s osou č. I výzkumného záměru CEFRESu.