Archiv rubriky: Seminar

Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů

Čas a místo: každý čtvrtek v 11h40, učebna C17, katedra sociologie UK (Celetná 13, Praha 1)
Vyučující: Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paříž)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Od boje autorit proti klimatickým změnám až po mobilizaci pojmů v titulcích jako jsou “post-pravda” nebo “post-faktický”. Poslední roky v současných politických režimech s sebou přinesly neustálé zpochybňování role vědění. Je změna klimatu podvodem, jak řekl prezident Spojených států? Ohrožují západní demokracii nepravdivé informace a “post-pravdy”? Kdo vytváří znalosti, které používáme, a pro jaké účely? A konečně, co znamená “vědět” v dnešní kultuře?

Pokračování textu Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů

Neshody a spory v západním středověku

Čas a místo: každé úterý v 15h30, FHS UK, Jinonice, Praha 5
Vyučující: Martin Pjecha (CEU Budapest/CEFRES)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Cílem tohoto semináře je představit studentům náboženské smýšlení a spory v západním středověku se zaměřením na období 11. až 15. století. Na téma budeme nazírat z “emického” hlediska, seminář se tak  bude věnovat filozofickému, historickému a politickému weltanschauungu, kterým se inspirovali současní “náboženští” aktéři. První polovina přednášek bude věnována historickému kontextu raného křesťanství a klíčovým myslitelům tohoto období, dále pak převládajícím koncepčním a metodologickým nejasnostem spojených se studiem “sektářských” a “kacířských” skupin.

Ve druhé polovině si představíme nejvytrvalejší symbolické formy opozice vůči “ortodoxii”: gnosticismus, mysticismus a apokalyptické hnutí. Dále si představíme několik případových studií, které budou zahrnovat časovou i geografickou oblast latinského křesťanství. Přednášková část semináře se zaměří na příslušné historické kontexty, zatímco interaktivní část semináře bude věnována diskusi o krátkých textech a otázkách daného tématu.

Pokračování textu Neshody a spory v západním středověku

KULTURA A SPOLEČNOST ZEMÍ STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY V LETECH 1600–1800. HABSBURSKÁ MONARCHIE A JEJÍ MÍSTO V RANĚ NOVOVĚKÉ EVROPĚ

„Habsburger Pfau“ mit den Wappen der Herrschaften des Hauses Habsburg, 1555

Seminář vyučovaný Katalin Pataki, doktorandkou CEFRESu

Kdy a kde: každou středu, 15:50-17:30, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, místnost 209
Vyučující: Katalin Pataki (CEU/CEFRES)
Jazyk: anglicky
Kontakt: katalin.pataki@cefres.cz

Anotace

Seminář se zaměřuje na dějiny habsburské monarchie v raném novověku, zejména na období mezi lety 1556–1806. V první polovině semináře bude kladen důraz na prostorovou manifestaci státní moci – bude podán detailní rozbor politické geografie habsburských území s ohledem na územní roztříštěnost jednotlivých provincií, jejich městská centra a etnickou a náboženskou příslušnost jejich obyvatel. Dále bude probírán fenomén složeného státu a potenciální problémy spojené s tímto státním uspořádáním. Cílem semináře bude také prozkoumat, zda tehdejší politiky vedly k efektivnímu výkonu moci a správě zdrojů a zamyslet se nad tím, jaké právní, institucionální a byrokratické prostředky mohly přispět k lepšímu řízení státu.

Kurz nahlíží na problematiku utváření evropských států z aktuální perspektivy, přičemž se neomezuje jen na stereotypní prezentaci politických a institucionálních dějin habsburské monarchie. Jeho cílem je poskytnout studentům celistvý vhled do procesu utváření evropských států a přimět je k jeho kritické reflexi.

Program jednotlivých hodin

1. The Early Modern State (22. února, 1. března)
2. “Austria: the Habsburg Heartland” (8. března)
3. “Bohemia: Limited Acceptance” (15. března)
4. “Hungary: Limited Rejection” (22. března)
5. “The German Empire: Limited Hegemony” (29. března)
6. The Role of Wars in State Formation (12. dubna)
7. Charles VI. (II/III) – War of the Spanish Succession and his Rule in Austria, Bohemia and Hungary (19. dubna)
8. “Financial Pressure and Reform” during the reign of Maria Theresa 1740-1780 (26. dubna)
9. Joseph II. – Josephism, Enlightened Absolutism (3. května)
10. The Enlightenment pursuit of improvement through government (10. května)
11. Enlightenment and improvement: continental and regional perspectives (17. května)
12. From the Realms of the Habsburgs to the Austrian Empire

Sylabus kurzu a bibliografie (v angličtině) – zde

EPISTEMOLOGICKÝ SEMINÁŘ CEFRESU: VYUŽITÍ A LIMITY KONCEPTŮ V SOCIÁLNÍCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH

Organizátoři: István Pál Ádám (CEFRES), Clara Royer (CEFRES) a Tomáš Weiss (IMS FSV UK)
Kde: knihovna CEFRESu – Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kdy: každé druhé úterý od 15:30 do 17:00
2. , 9. a 23. března, 6. a 20. dubna, 11. května 2017
Jazyk: anglicky

Program letního semestru 2016/2017

Abstrakt

Záměr tohoto semináře je poskytovat mladým badatelům teoretické zázemí a pomáhat jim reflektovat využití a rozvinutí relevantních konceptů pro jejich disertační výzkum. Seminář také zdůrazní rozdíly a podobnosti ve využívání konceptů v různých diciplínách.

Každou hodinu povede jeden z mladých výzkumníků, který/á okomentuje některý teoretický text, představí klíčový koncept pro své badatelské pole a otevře diskusi. Budou prozentovány různorodé koncepty prostřednictvím jejich definic, využití a limitů. Koncepty nemohou být považovány za permanentní “krabici s nářadím”, kterou společenskovědní vědec může použít kdykoli provádí výzkum, a tudíž je nezbytné promýšlet formování konceptů.  Seminář má za cíl předcházet nástrahám plochého empirismu, zaměňování pojmů, přespřílišnému teoretizování a má dopomáhat k přemýšlení nad využíváním a zneužíváním konceptů. To vše by se mohlo dotýkat konceptů jako je “identita”, “modernita”, “morální chování”, “bezpečnost”, “společnost”, “kultura”, “forma”, “gender”, “církev”, “kapitalismus”, “profesionalita” a další.

Seminář je určený doktorandům a postdoktorandům. Každá hodina bude začínat přehledem jednoho vybraného textu (texty budou z většiny v angličtině) a bude následovat diskuse. Dokument se všemi texty bude dostupný v elektronické podobě. Obracejte se, prosím, na Claire Madl za účelem přístupu k textům: claire@cefres.cz

Několik textů týkajících se konceptů

 1. Bastien Bosa, “Des concepts et des faits”, Labyrinthe [online], 37 | 2011 (2), online on 01/08/2013.
 2. John Drysdale, “How Are Social-Scientific Concepts Formed? A Reconstruction of Max Weber’s Theory of Concept Formation”, Sociological Theory 14, no. 1 (1996), pp. 71-88.
 3. Bernard Fradin, Louis Quéré, Jean Widmer (eds.), L’enquête sur les catégories. De Durkheim à Sacks, Paris, Éditions de l’EHESS, 1994.
 4. John Gerring, “What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences”, Polity 31, no. 3 (1999), pp. 357-93.

Města a městská kultura v Rakousku-Uhersku konce 19. století

Seminář vyučovaný Filipem Herzou, doktorandem CEFRESu

Kdy a kde: každé pondělí od 17:00 do 18:20 hodin, FHS UK Jinonice, místnost 2066
Přednášející: Mgr. Filip Herza – Univerzita Karlova (FHS / CEFRES)
Jazykanglicky
Kontaktfilip.herza@cefres.cz

Anotace

V semináři se zabýváme problematikou města v Dunajské monarchii období fin-de-siécle, a sice specificky z perspektivy urbánní historie. První část semináře je věnována procesu urbanizace a počátkům moderní městské kultury ve Vídni a Budapešti, hlavních městech Rakouska-Uherska, a v regionálních centrech, jako byly Praha či Krakov. Ve druhé části semináře se blíže věnujeme konkrétním aspektům velkoměstské kultury a každodennímu životu v moderních městech. Zvláště nás budou zajímat vlivy nacionalismu, mezinárodní kosmopolitní kultury a nejrůznějších sociálních diferencí v tehdejší společnosti, které se podílely na produkci velkoměstského prostoru. Kurz je určen především zájemcům o urbánní historii a dějiny střední a východní Evropy.

Program jednotlivých hodin

 • 20. 2. Úvod: Cities and urban culture in the Austro-Hungarian empire 
 • 27.2. Industrialization: Vienna and Budapest
 • 6. 3. Architecture and city planing: Die Ringstraße and Vienna
 • 13. 3. City planing, hygiene and nationalism in Prague
 • 20. 3. Urban festivities and nationalism in Prague
 • 27. 3. Urban experiences (in Budapest)
 • 3. 4. Popular press and metropolitan identity (in Cracow)
 • 10. 4. Science in/and the City (of Vienna)
 • 17. 4. Moving between cities – technology and transportation (Bratislava/Pressburg/Poszóny)
 • 24. 4. Cities in war (Vienna)
 • 15. 5. Psaní esejí a závěrečná diskuse

Výzkumný seminář IMS FSV UK a CEFRESu: Mezi disciplínami a areály

Untitled

Between Disciplines and Areas

Monthly Research Seminar IMS FSV UK-CEFRES

Academic work has long been divided according to disciplines, which can be considered as the major reference frame of the university. Despite this long-lasting management of scientific activities, many researchers consider such a frame a contrived constraint, especially since scientific objects themselves proceed from the defining of a specific problematic, to which a proper methodology is to be applied to solve it. The uneasiness surrounding the debate on disciplines is increased by two factors: their growing fragmentation into subdisciplines and the rise of the new paradigms of trans- and interdisciplinarity within all research fields.

The research seminar Between Disciplines and Areas aims at discussing this development through the presentation of the research with which scholars of the IMS and the French Research Center in Humanities and Social Sciences (CEFRES) are engaged. Indeed, they are used to working within two frames: the area (or “territory”), which places the research object in a specific context, and the discipline, which constitutes the theoretical backbone of the inquiry. Traditionally area and discipline are divided along the line drawn between empirical and theoretical approaches. This border prompts two main questions: To what extent does a theoretical frame fit to objects in context? And on the other hand, can empirical outcomes provide a more comprehensive understanding?

By presenting their research in situ, scholars are invited to reflect upon the connection between their discipline(s), object and research field. They should therefore elaborate on the methodological inputs and theoretical framework of their researches.

See the program on CEFRES agenda