Archiv pro rubriku: Aktivity Platformy CEFRES

Česko-francouzský historický seminář FF UK & CEFRES

Od roku 2007 je CEFRES partnerem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s nímž se společně podílí na organizaci česko-francouzského historického semináře. Tento seminář, který se koná každý týden, je otevřený českým frankofonním studentům a fracouzským studentům v rámci programu Erasmus a nabízí přednášky francouzských historiků týkající se hlavního tématu daného semestru.

Téma zimního semestru 2015/2016 je: “Cestování a komunikace”.

Viz program v rámci kalendáře událostí CEFRESu.

Program historického semináře a ateliér na ZS 2015/2016

Více na webu Filozofické fakulty UK.

Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h00).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

cefres 2015V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Program na podporu mobility výzkumných pracovníků

Výzva k podávání přihlášek:
PROGRAM NA PODPORU MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO POBYTU V CEFRESU
určené výzkumným pracovníkům (minimálně na postdoktorské pozici) a vysokoškolským pedagogům z Francie

Francouzská nadace na podporu humanitnich věd FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) nabízí spolu s CEFRESem finanční podporu pro jednoho postdoktoranda z Francie.

Délka trvání: 2 až 6 měsíců
Nejbližší uzávěrka: 15.7.2015.

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy pracující v humanitně či společenskovědních oborech ve výši od 1000€ měsíčně po dobu 2 až 6 měsíců.

Rádi podpoříme výzkumné projekty, které se shodují s vědecko-výzkumnou politikou našeho ústavu (viz výzkumné záměry) v součinnosti s našimi badateli a partnery v České republice. Žádosti o podporu za účelem mobility budeme posuzovat se záměrem podnítit spolupráci vědeckých projektů s našimi partnery ve střední Evropě. Interdisciplinárně zaměřené projekty budou vítány.

Povinnosti výzkumných pracovníků přijatých do CEFRESu
Výzkumní pracovníci přijatí do CEFRESu musí mít bydliště v Praze. Účastní se na aktivitách ústavu, kde disponují vlastním pracovním místem. Během jejich pobytu se od nich požaduje, aby v CEFRESu nebo v některé z partnerských institucí Platformy CEFRES prezentovali svou vlastní práci. Mohou být též požádáni o zaštiťování doktorandů působících v CEFRESu a o účast na aktivitách ústavu (konference, přednášky, semináře).

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem v jediném dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Soutien à la mobilité CEFRES-příjmení“ na e-mail: clararoyer@cefres.cz. Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované dokumenty a informace, budou považovány za neplatné. Žádosti musejí být ve francouzštině a zahrnovat:

  • vyplněnou přihlášku – zde ke stažení
  • motivační dopis s odůvodněním žádosti o pobyt v CEFRESu a se seznamem vědeckých partnerů, se kterými by chtěli spolupracovat
  • popis výzkumného projektu (maximálně 5 stran).

Požadavky na kandidáty:

  • být vědecko-výzkumný pracovník (nejméně na postdoktorské pozici) nebo vysokoškolský pedagog ve Francii
  • pracovat na jednom z témat, která jsou předmětem výzkumného záměru CEFRESu
  • disponovat dobrou znalostí anglického jazyka.