Archiv pro rubriku: Aktivity Platformy CEFRES

Výherci Ceny Platformy CEFRES a Ceny Jacquese Derridy 2018

S radostí oznamujeme 
výherce druhého ročníku Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu (viz CFP zde):

 • Michal Sipos (Etnologický ústav AV ČR) za jsvůj článek “Informal practices and the street-level construction of migrant deportability: Chechen refugees and local authorities in Polish accommodation centres for asylum seekers”

Podruhé byla udělována také Cena Jacquese Derridy pro humanitní a společenské vědy, v rámci které byly oceněny práce tří doktorandů:

 1. Josef Wilczek (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity): New approaches for the acquisition, systematisation and interpretation of archaeological artefacts
 2. Radek Janhuba (Fakulta společenských věd UK, CERGE-EI AV ČR): Essays on Sports Economics
 3. Jana Fabová (Filozofická fakulta Palackého Univerzity): Language varieties based on Italian language and their use in Nova Trento and Nova Veneza in Brazil

Slavnostní předávání cen se konalo 20. června 2017 na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti francouzského velvyslance pana Rolanda Galharaguea a tří laureátů Nobelovy ceny:  Jeana-Marieho Lehna, Jeana-Pierra Sauvage a Serge Haroche. Ceny byly podpořeny Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD.

Zvláštní cena Platformy CEFRES 2018

za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd v rámci Ceny Jacquese Derridy 2018

Uzávěrka pro podání přihlášek: 30. dubna 2018
Odměna: 213 Kč (9 261 Kč)
Slavnostní udělení ceny: 20. června 2018
Jazyk přihlášek: anglicky

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze na bázi jednotné vědecké spolupráce.

Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.
Uchazeči mohou posílat přihlášky přímo na adresu platformaward@cefres.cz

Podmínky přijetí:

 • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2011 a později na jedné z univerzit v České republice
 • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
 • publikování tohoto článku mezi lety 2016 a 2018 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)
 • předložení jediného článku: veškeré přihlášky obsahující dva a více článků budou vyřazeny ze soutěže

Přihlášky

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

 • Jméno a příjmení
 • Datum a místo narození
 • Soukromý email
 • Číslo soukromého telefonu
 • Adresa
 • Pracovní email
 • Číslo pracovního telefonu
 • Adresa zaměstnání
 • Název disertační práce
 • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
 • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
 • Vedoucí práce
 • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže (pouze jeden článek; přihlášky obsahující dva a více článků budou ze soutěže vyřazeny)
 3. kompletní bibliografické údaje a krátké resumé článku ve francouzštině nebo v angličtině. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)
 4. text v angličtině, který vysvětlí výjimečnost a perspektivy výzkumu přihlášeného článku

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelkou CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 6. června 2018. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Cenu podpoří Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Předání ceny proběhne 20. června 2018 v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví v České republice, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

Archivy a Interkulturalita

Tým pracující na projektu “Archivy a interkulturalita” má za cíl porozumět současné filozofii skrze studium filozofických rukopisů a archivů. Jakou roli hraje psaní v konceptuálním tvůrčím procesu? Tento přístup umožňuje pochopit existenciální a historické zakotvení široké myšlenkové praxe známé jako “filozofie” a tak lépe pochopit texty a myšlenky spolu s jejich zakotvením v kulturním prostředí, které je formovalo. Pokračování textu Archivy a Interkulturalita

Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni

Projekt je součástí programu TANDEM, který spojuje Akademii věd České republiky (AV ČR), Karlovu Univerzitu (UK) a CEFRES/CNRS v rámci Platformy CEFRES usilující o excelenci ve společenských a humanitních vědách.

Prasata divoká (Sus scrofa) se pravidelně objevují v evropském veřejném diskurzu, neboť jejich počet velkolepě vzrůstá po celém kontinentu. Zatímco v některých částech Evropy vzbuzuje tento synantropní druh sympatie, v dalších mu lidé „vyhlásili válku“ kvůli rozsáhlým škodám, které působí v krajině, zemědělství, dopravních sítích, i kvůli chorobám, které se v zahušťující populaci divokých prasat mohou snadno šířit a ohrozit i chovy jejich domestikovaných příbuzných. V této souvislosti se ptáme, jak v dynamicky se měnících socio-environmentálních souvislostech figurovalo a figuruje prase divoké v životech lidí a naopak, lidé v životech prasat. Náš výzkum se bude ubírat dvěma směry.

Pokračování textu Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni

VÝHERCI CENY PLATFORMY CEFRES A CENY JACQUESE DERRIDY 2017

S radostí oznamujeme výherce první Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu. (viz CFP zde):

 • Slavomíra Ferenčuhová (FSS MUNI Brno – sociologie), za článek “Accounts from Behind the Curtains: History and Geography in the Critical Analysis of Urban Theory”, publikovaný v časopisu International Journal of Urban and Regional Research, 2016/40 (1): 113-131
 • Filip Herza (FHS UK Praha – historická antropologie), za článek “Anthropologists And Their Monsters: Ethnicity, Body, And Ab/normality in Early Czech Anthropology”, publikovaný v časopisu East Central Europe, Leiden/Brill, 2016/43(1-2): 64-98
 • Tomáš Jirsa (FF UPOL Olomouc – literární teorie), za článek “Reading Kafka Visually: Gothic Ornament and the Motion of Writing in Kafka’s Der Proceß“, publikovaný v časopisu Central Europe2015/13(1-2): 36-50.

Poprvé byla udělována také Cena Jacquese Derridy pro humanitní a společenské vědy, v rámci které byly oceněny práce dvou doktorandů potýkající se s tématem města:

 1. Jana Kočková (FSS MUNI Brno – sociologie): The transformation of the post-socialist large housing estate: comparative study
 2. Václav Walach (FSS MUNI Brno – politologie) : The Meaning of Security in a Socially Excluded Locality 

Slavnostní předávání cen se konalo 16. června 2017 na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti francouzského velvyslance pana Rolanda Galharaguea a laureáta Nobelovy ceny za chemii pana Jeana-Marieho Lehna. Ceny byly podpořeny Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD.

Výzva: Program TANDEM AV ČR – CNRS, 2018-2020

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS spouští v letošním roce nový program TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (starting, consolidator, advanced…).

Společná práce prvního týmu TANDEM začne v únoru 2018 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu na CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát ročně během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Ustanovení týmu TANDEM se řídí těmito termíny:

23. června 2017: uzávěrka prvního kola kandidatur zájemců z řad AV ČR s podporu ředitele příslušného ústavu. Kandidatury musí být zaslány na Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1. Formulář je dostupný na webové stránce AV ČR pod tímto odkazem: http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-cefres Ředitelům ústavů z Oblasti humanitních a společenských věd AV ČR byl zaslán dopis s informacemi o projektu TANDEM. Dopis můžete najít zde: http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/

Badatel AV ČR zapojený do týmu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku s doplňkovou mzdou. Sám si zvolí spolupracovníka z CNRS, a může rovněž do týmu zapojit post-doktoranda finančně podpořeného ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy.

30. června 2017: komise složená zástupci z AV ČR, CEFRES a CNRS zvolí tři kandidáty z AV ČR. Kritéria tohoto předvýběru jsou vědecká kvalita výzkumného projektu a jeho potenciál s ohledem na žádost o ERC. Všechny společenskovědní a humanitní disciplíny jsou vítány. Připomínka: jméno výzkumníka CNRS z týmu TANDEM nemusí být v této fázi kandidatury uvedeno. Kandidáti AV ČR mohou požádat CEFRES o pomoc s vyhledáním svého francouzského spolupracovníka

1. července 2017: tři předvybraní kandidáti z řad AV ČR předloží název a shrnutí výzkumného projektu na tři řádky. Tyto informace budou zahrnuty do otevřené výzvy pro post-doktorandy, kteří budou přijati do CEFRESu od 1. ledna 2018 na dobu 2 let s finanční podporou Univerzity Karlovy a CEFRESu. Výzva bude publikována stránkách UK i CEFRES (zde k nahlédnutí výzva z roku 2015 na období 2016-2017).

25. září 2017: uzávěrka druhého kola pro kandidáty z AV ČR. Jméno a podrobnosti o výzkumníkovi z CNRS musí být nyní zahrnuty do kandidatur.

2. října 2017: zvolení výzkumníka AV ČR do týmu TANDEM výběrovou komisí jmenovanou Akademií věd České republiky. Mezi členy komise je také ředitelka CEFRESu a zástupci z CNRS a Univerzity Karlovy. Závěrečný výběr bude záviset na potenciálu týmu TANDEM navrženého kandidáty z AV ČR.

Polovina listopadu: Uzávěrka žadosti, kterou na CNRS předkládá badatel z CNRS zapojený do týmu TANDEM. Jedná se o žádost o tzv. SMI – Soutien à mobilité programme na období od února 2018 do sprna 2018.

1. března 2018: uzávěrka pro výzkumníka CNRS týmu TANDEM k podání tzv. demande d’affectation au CEFRES (žádost o “přidružení” k CEFRESu) po dobu dvou let od září 2018.

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Vědecké rady AV ČR a koordinátorka projektu TANDEM  ze strany AV ČR
e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Clara Royer, ředitelka CEFRES a koordinátorka projektu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS
e-mail: clararoyer@cefres.cz

Jarmila Tiosavljevičová, Kancelář AV ČR, Odbor podpory vědy, Science Support Division, Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel : 221 403 407
e-mail: opv@kav.cas.cz