Archiv autora: Claire Madl

Složení Řídícího výboru 2017-2018

Statutární členové Řídícího výboru

 • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
 • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
 • Clara Royer, ředitelka CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky

CFP – Budoucnost prasat 1: Opětovné jednání o “divočině” ve světech více než lidských

Workshop

Organizovaný výzkumným týmem projektu Bewildering Boar – Aníbal Arregui, Luděk Brož, Marianna Szczygielska, Virginie Vaté a Erica von Essen (Swedish University of Agricultural Sciences)
Datum
: 16.-17. října 2018
Místo: bude upřesněno
Jazyk: angličtina

Popular media reports reveal that in many places of our planet animals considered “wild” attract significant public attention as they (re)enter into what we used to think were almost exclusively human habitats. Pokračování textu CFP – Budoucnost prasat 1: Opětovné jednání o “divočině” ve světech více než lidských

Zvláštní cena Platformy CEFRES 2018

za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd v rámci Ceny Jacquese Derridy 2018

Uzávěrka pro podání přihlášek: 30. dubna 2018
Odměna: 213 Kč (9 261 Kč)
Slavnostní udělení ceny: 20. června 2018
Jazyk přihlášek: anglicky

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze na bázi jednotné vědecké spolupráce.

Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.
Uchazeči mohou posílat přihlášky přímo na adresu platformaward@cefres.cz

Podmínky přijetí:

 • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2011 a později na jedné z univerzit v České republice
 • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
 • publikování tohoto článku mezi lety 2016 a 2018 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)
 • předložení jediného článku: veškeré přihlášky obsahující dva a více článků budou vyřazeny ze soutěže

Přihlášky

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

 • Jméno a příjmení
 • Datum a místo narození
 • Soukromý email
 • Číslo soukromého telefonu
 • Adresa
 • Pracovní email
 • Číslo pracovního telefonu
 • Adresa zaměstnání
 • Název disertační práce
 • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
 • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
 • Vedoucí práce
 • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže (pouze jeden článek; přihlášky obsahující dva a více článků budou ze soutěže vyřazeny)
 3. kompletní bibliografické údaje a krátké resumé článku ve francouzštině nebo v angličtině. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)
 4. text v angličtině, který vysvětlí výjimečnost a perspektivy výzkumu přihlášeného článku

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelkou CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 6. června 2018. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Cenu podpoří Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Předání ceny proběhne 20. června 2018 v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví v České republice, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

CFP – Ne/způsobilost, “postižení” a hendikep ve společenských a humanitních vědách

 Interdisciplinární workshop

Organizátoři: Kateřina Kolářová (FHS UK), Martina Winkler (Christian-Albrechts-Universität, Kiel), Filip Herza (FHS UK / CEFRES), Kamila Šimandlová (FHS UK)
Kdy
: 17. 2. 2018
Kde: Akademické Centrum, Husova 4a, Praha 1
Jazyk: Česky
Zasilání příhlášek do: 20. 12. 2017

Konceptualizace zdraví a nemoci, biologické prekarity, forem stigmatizace, hendikepu a znevýhodnění zásadně ovlivňují humanitní i sociálněvědné diskuze. Cílem workshopu je nabídnout fórum k diskuzi o různých teoriích tělesnosti a možnostech interdisciplinárních přístupů. Workshop usiluje o prohloubení dialogu mezi disability studies a dalšími obory humanitních a společenských věd. Nabízíme prostor k interdisciplinárnímu dialogu o tématech, která již v českém prostředí ve vztahu ke zdraví, ne/způsobilosti, postižení a hendikepu rezonují a zároveň usilujeme o otevření diskuze k tématům prozatím opomíjeným. Vítáme především intersekcionální konceptualizace, které budou kategorie zdatnosti, zdraví a nemoci, mentální, tělesné a senzorické jinakosti vztahovat ke kategorizacím genderových a etnických vztahů, stejně jako sociálnímu statusu, třídě, věku, sexualitě a dalším relevantním kategoriím diference a moci.

Zvláště, nikoliv ale výlučně, vítáme příspěvky, které budou tematizovat:

 • Kulturní reprezentace a kulturní praxe těla, zdraví, nemoci, postižení a jejich historické proměny
 • Formování a mechanismy udržování symbolického řádu ne/způsobilosti a postižení a jejich narušování v minulosti i současnosti
 • Morální ekonomie postižení a koncept sociálního státu mezi státně socialistickým zřízením a postsocialismem
 • Politiky postižení ve vztahu k post-/kolonialitě
 • Transnacionální překlady politik postižení a jejich dynamika
 • Zdraví jako morální imperativ
 • Proměna expertních diskurzů, formování laických a kolektivních forem expertízy v 19. až 21. století.
 • Podoby emancipačních diskurzů, strategií a platforem
 • Politiky inkluze a formy sociálního vyloučení
 • Ústavní péče a proces de-institucionalizace
 • Formování biopolitik postižení
 • Intersekcionální metodologie

V případě zájmu o účast na připravovaném workshopu, zašlete abstrakt příspěvku nejpozději do 20. prosince 2017 na adresu: Kamila Šimandlová, simandlova@outlook.com Do předmětu uveďte: „Workshop postižení“.

Workshop je organizován v rámci mezinárodního projektu “(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, podpořeného Grantovou agenturou České republiky a Deutsche Forschungsgemeinschaft, který je realizován na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na organizaci workshopu se spolupodílí CEFRES a Sociologický ústav AV ČR.