Archiv autora: Adela Landova

Michèle Baussant: Výzkum a CV

Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: michele.baussant@cnrs.fr

Michèle Baussant, antropoložka působící jako výzkumná ředitelka v CNRS, vystudovala doktorát z antropologie a historie na Univerzitě Paris Nanterre. Postdoktorské studium stejného oboru v letech 2003 až 2005 úspěšně dokončila na Univerzitě Laval v Kanadě (Quebec). Ve své kariéře se Michèle Baussant zaměřovala již od samého počátku na svůj výzkum z antropologické perspektivy využívajíc přístupů různých vědních disciplín (historie, politická sociologie, geografie, digitální humanitní vědy a další) a komparatistiky. Propojení různých oborů ji přivedlo k jejímu hlavnímu výzkumnému tématu: role paměti jakožto zdroj pro, na jedné straně, vytváření vzájemnosti založené na žijící a/či přenesené minulosti, a na druhé straně, zdroj pro vytváření mechanismů odmítnutí, vyloučení a odloučení. Toto téma je dále charakterizováno oblastmi jejího výzkumu: od Alžírska s jeho vazbami na Francii, přes Egypt a Libanon, až po izraelsko-palestinské oblasti.

Její výzkum spadá do širokého oboru studií paměti. Už od svého vzniku je z antropologického hlediska paměť, jakožto praktika, diskurz, proces a obsah, považována za hlavní část disciplíny. Od roku 1993 až po současnost její výzkum uvažuje o tomto tématu ze specifického úhlu. Je jím hromadné vysídlování populací složených, celkově či částečně, z migrantů, kteří přišli do islámských zemí během vytváření evropských koloniálních impérií v 19. a 20. století. Tyto populace byly následně rozptýleny, po nezávislosti, do okolních států. Toto zaměření ji umožnilo spojením dalších oborů vést širší reflexi o figuře vyloučeného a historicky poražených společně s Johannou Wyss v programu TANDEM.

Projekt zpochybňuje imperiální odkazy staré Evropy a využívá perspektivu s pojenou s různými formami impérií – intra-evropské a extra-evropské. Tyto formy vytvořily představy a současné oblasti “nové Evropy”. Projekt protíná další projekty, které Michèle Baussant koordinovala či koordinuje. Některými z projektů jsou ANR MRSEI Silenced pasts: memories and representations of the past in migratory and collapsed societies, program Disrupted histories, recovered pasts/Histoires perturbées, passés recoupévés, program finančně podporován AHRC (Velká Británie) či Labex Passés dans le présent /Pasts in the present (France, PI: Sian Sullivan, Bath University, a Michèle Baussant, CNRS).

CV

Publikace

 • 2020: Baussant Michèle, “Who gave you the right to abandon your prophets?” : Jewish sites of ruins and memory in Egypt,in Baussant Michèle, Miccoli Dario et Schely-Newman Esther, Israel : a diaspora of memories, special issue of Quest (n°16), http://www.quest-cdecjournal.it/
 • 2018: Baussant Michèle, Foscarini Giorgia, « Memories at stake : Sharing stories and exchanging experiences », Revue Ethnologies, 39-2, p.3-29. (en anglais et en français)
 • 2018: Basset Karine, Baussant, Michèle, « Utopies, nostalgies : approches croisées/ Utopia and nostalgia : at the crossroads of the present times », Revue Conserveries mémorielles, 22 (en anglais et en français)

Knižní kapitoly

 • 2019: Baussant Michèle, « Ce que les sciences sociales nous disent de la mémoire », in Anne de Mathan et Laurent Le Gall, Mémoires de la révolution française, Rennes, Presses universitaires de Rennes (sous presse).
 • 2018: Baussant, Michèle, « Broken Histories, Silenced memories and reappropriations of the past: The Jews from Egypt and from islamic countries », in Anne BAZIN et Catherine PERRON (dir.), How to address the loss? Forced migrations, lost territories and politics of history in Germany and in Europe in the XXth century, Oxford, Peter Lang, p.179-198.
 • 2018: Baussant, Michèle, « Marginalisation sociale, marginalisation territoriale : ancrer la mémoire dans les lieux d’un « patrimoine negatif » », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.95-98.
 • 2018 Baussant, Michèle , « Un territoire disparu : quels acteurs en gardent la mémoire ? L’exemple des Juifs d’Egypte », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.153-170.
 • 2018, Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), « Les terrains de la mémoire. Approches croisées à l’échelle locale », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.9-20.

Ediční činnost – články v revue

 • 2018: Baussant Michèle, Miccoli Dario et Schely-Newman Esther, Israel : a diaspora of memories, special issue of Quest (n°16), http://www.quest-cdecjournal.it/ Basset Karine, Baussant, Michèle, Utopies, nostalgies : approches croisées, Revue Conserveries mémorielles.
 • 2018: Baussant Michèle, Foscarini Giorgia, Memories at stake: Sharing stories and exchanging experiences, Revue Ethnologies, 2018
 • 2018: Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest.

Maria Kokkinou: Výzkum a CV

Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Maria Kokkinou has recently completed a PhD in Social Anthropology and Ethnology in the IIAC (Institut Interdisciplinaire de l’Anthropologie du Contemporain) research lab at the EHESS school in Paris. At CEFRES she is postdotoral researcher within the TANDEM project entitled “The Europe of Resentment and Rubble: a Confederation of the Vanquished?”. Maria Kokkinou nedávno dokončila doktorát v oboru sociální antropologie a etnologie na IIAC (Interdisciplinární institut antropologie současnosti) na EHESS v Paříži. V CEFRESu působí jako post-doktorandka v rámci projektu TANDEM s názvem „Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?“.

Její disertační práce byla zaměřena na politické uprchlíky řecké občanské války (1946-1949), kteří uprchli do Bulharska. Cílem této práce bylo mimo jiné objasnit životy různých kategorií a generací uprchlíků (včetně těch, kteří se narodili v exilu), a to v období, které zahrnuje studenou válku a pokračuje dlouho poté, co skončila. Výzkum byl založen na mnohostranné etnografii v Řecku a Bulharsku a na dvou typech zdrojů. Prvním byly archivy Demokratické organizace pro kulturu a vzdělávání (DOME), založené v roce 1962 úředníky řecké komunistické strany v Sofii. Druhým byly hloubkové rozhovory (životní příběhy) vedené přes tři generace: uprchlíci, jejich děti a jejich vnoučata.

Avšak uprchlíci z občanské války nejsou jedinou skupinou vysídlených obyvatel v moderní řecké a turecké historii. V roce 1923, po podpisu smlouvy v Lausanne, která nařizovala výměnu obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem, byla většina pravoslavných řeckých obyvatel (asi 1,2 milionu lidí) násilně přemístěna do Řecka. Tato skupina je známá v řecké historiografii jako „Asijští malí uprchlíci“. Naopak muslimští řečtí občané (asi 500 000) byli vysídleni do Turecka. Obě populace, jak pravoslavná, tak muslimská, osídlily Osmanskou říši a již zůstaly na jejích roztříštěných zemích i po jejím zániku, což vedlo k vytvoření národů.

Ačkoli smlouva v Lausanne připravila většinu těchto populací o místo jejich původu, pravoslavný prvek v Turecku ani muslimský prvek v Řecku nevymizel. Potomci těchto vysídlených skupin zde stále žijí jako náboženské menšiny. Jak prožívaly subjekty v obou zemích své nucené vysídlení? S jakými vzpomínkami spojují své místo původu? Co vypluje, když si subjekty vzpomenou na období jejich soužití? Je to paměť, nebo spíše zapomnění? Jak vynucené přemístění transformuje paměť? Jak tyto „menšiny“ prožívají své současné soužití?

Pomocí etnografických údajů z pozorování v místech původu a pobytu obou menšin v kombinaci s archivním materiálem se tento výzkum pokusí vysledovat roli paměti prostřednictvím zkušeností vysídlených populací ve dvou etnografických oblastech, v Řecku a Turecku, kde potomci těchto populací stále žijí. Cílem je zdůraznit místo paměti a zapomnění v situacích nuceného pohybu pomocí srovnávacího přístupu s ostatními příklady nucených přemístění (v různých časech a místech). Z tohoto důvodu budou během tohoto výzkumu probíhat skupinové ateliéry s účastí výzkumných pracovníků z obou institucí. Výzkum bude dokončen zveřejněním článků a editovaných knih, které budou prezentovány na konferenci.

CV

Vzdělání

2019: PhD titul ze sociální antropologie a etnologie, EHESS, Paříž, Francie
Název disertace: Instituer l’attente : la DOMÉ et les réfugiés de la guerre civile grecque en Bulgarie (1949-2010) (Institutionalizing expectation : the DOME and the refugees of the Greek civil war in Bulgaria, 1949-2010)
Vedoucí práce: Jean-François Gossiaux

2007: Magisterský titul z historie a imigrace, EHESS, Paříž, Francie
Název diplomové práce: Political asylum in Greece, 1975-2005
Vedoucí práce: Nancy Green

2004: Bakalářský titul ze sociální antropologie historie, Univerzita v Aegean, Řecko

Práce v terénu

2009-2011: Práce v terénu v Bulharsku a Řecku.
Výzkum v Archivu soudobé sociální historie (ASKI), Athény, a v ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ (ЦДА), Archiv Státní agentury, Sofie

Publikace

 • “After Tashkent: ‘Albanophiles’, followers of Zachariadis and of Markos against the ‘orthodox’ Communists and the Greek Communist Party (GCP) in Bulgaria”. (“Μετά την Τασκένδη: ‘φιλοαλβανικοί, ζαχαριαδικοί, και μαρκιακοί’ αντιμέτωποι με τους ‘ορθόδοξους’ κομμουνιστές και το ΚΚΕ στην Βουλγαρία”) Arhiotaxio, journal of ASKI, vol.18, November 2016, pp.24-37.
 • “The political refugees of Greece in Bulgaria after the end of the Civil War (1946 – 1949). On the occasion of an episode in Greek history, a discussion of the term ‘refugee'”, Социологически проблеми, special issue МИГРАЦИИ И МОБИЛНОСТИ2012, n°1-2, pp. 275-292.
 • “How many meters does it take to change a country? Identity, borders and Migration in a Greek Minority village of Albania”, Proceedings of the 3rd Summer School in Konitsa Balkan Border Crossings, LIT, 2014, p. 215-232
 • “The relationship with the ‘lost homeland’. Ideologies and memories of Greek political refugees in Bulgaria (1949-2010)”, Asylon(s), Expériences migratoires et transmissions mémorielles, N°12, juillet 2014
 • Překlad (v řečtině) knihy Maurice Godelier Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Albin Michel « Bibliothèque Idées », Paříž (v tisku 2019)

Příspěvky na konferencích

 • 2018: “Extraordinary Childhoods : Routes and experiences of displaced children from the Greek civil war to Bulgaria”. Prezentace na symposiu organizovaného ECO-SUD, EHESS a IIAC s názvem “Figures and displacement of the ‘Foreign’: Management of the bodies, uses of the words”
 • 2018: “Between Experience and Institution During the Cold War: The Refugees of the Greek Civil War (1946-1949) in Bulgaria”. Prezentace na 23rd Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN), Kolumbijská Univerzita, New York
 • 2017: “The Institutionalization of the Greek civil war refugeedom in Bulgaria. Past and Present”. Prezentace na 9. Mezinárodní studentské konferenci v moderních řeckých studií: “Work in Progress: new approaches” v SEEGER Center for Hellenic Studies, Princeton University, USA
 • 2016: “The Communist refugees in exile in Bulgaria through the prism of autobiography”. Prezentace na semináři Southeast European societies of nineteenth-XXI century through the prism of individual trajectories (organizovaný Nathalie Clayer a Xavier Bougarel), EHESS, Paříž, Francie
 • 2015: Spolupořádání Multidisciplinárního workshopu Balkanς pro Phd studenty a mladé vědce s Angeliki Drongiti (financováno a podpořeno Doctoral School of Social Sciences Paris 8, CSU and IIAC, Paříž, Francie)
 • 2013: “Establishing the expectation of a future life: the case of DOME of the political refugees of the Greek civil war in Bulgaria (1949-2010) ”, Ateliér pro mladé vědce na French School of Athens (EFA), Athény, Řecko
 • 2012: Spolupořádání a účinkování na 3. PhD dnů IIAC- EHESS, “Critical Crises: a subject, a posture, a writing in dialogue”, Paříž, Francie
 • 2011: “The “refugee” experience: thoughts on a first outline of a category”. Účinkování na Annual Meeting of PhD candidates, organizovaný Katedrou sociální antropologie a historie, Univerzita Aegean
 • 2010: “How many meters does it take to change a country? Identity, Borders-Migration in a Greek minority village of Albania”. Účinkování na 5. Konitsa Summer School, Konitsa, Řecko
 • 2009: “The adventures of the term ‘Political Refugees’ in the Greek Legislation Concerning Political Asylum (1975-2005)”, 7. Mezinárodní studentská konference Border Crossings Network, Balkans: The local, the national and the global-anthropological Perspectives, Plovdiv, Bulharsko

Mátyás Erdélyi: Výzkum a CV

Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Mátyás Erdélyi zkoumá sociální a intelektuální historii soukromých úředníků v pozdní Habsburské monarchii, jejich boj o společenskou legitimaci, intelektuální autoritu a identitu střední třídy od šedesátých let do počátku první světové války. Studuje byrokratické praktiky a produkci znalostí v bankovnictví a pojišťovnictví v Budapešti, Praze a Vídni. Výzkumné otázky zahrnují to, jak jednatelé v raném kapitalistickém městském prostředí opětovně vyjednávali záležitosti veřejného zájmu a definovali, co bylo kvalifikováno jako veřejné dobro, proč a kdo přidělil význam dosud neexistujícím společenským problémům a jak se jednatelé v privátní ekonomice pokusili zajistit a monopolizovat společenskou autoritu proti konkurenci zvenčí a zevnitř. Důvodem tohoto výzkumu je poskytnout alternativní vysvětlení procesu modernizace a obohatit naše chápání kapitalistické modernity prostřednictvím historie marginalizované společenské skupiny.

CV

Vzdělání

2019: Doktorát z komparativní dějin, CEU, Budapešť
2012: Magisterský titul z komparativních dějin, CEU, Budapešť
2010: Magisterský titul ze sociologie na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

Publikace

 • “Quantifying Mortality in Hungary: Actuaries and Statisticians (1860s-1910s)” Histoire et Mesure XXXIII, no. 2 (2018): 115–138
 • “Társadalmi mobilitás és iskoláztatás a századelő Magyarországán: Sátoraljaújhely iskolai piaca (1898–1915)” [Social mobility and Education in Fin-de-siècle Hungary: The Market of Elementary and Secondary Schooling in Sátoraljaújhely (1898-1915)]. In Iskola, művelődés, társadalom [Schooling, culture, society], Csaba Sasfi a János Ugrai, eds, 232–49. Budapest: Hajnalkör, 2017
 • “Crucial and local events in the long-term evolution of secondary schooling in Hungary (1867–1938),” InterDisciplines 7, no. 2, (2016): 95–124
 • “Name Magyarization and Hungarianness: The Reception of Magyarized Names in the Dualist Period (1867-1919).” In Shifting Discourses on Central European Histories, Otčenášová Slávka a Csaba Zahorán, eds, 68–76. Budapest: Terra Recognita Foundation, 2015
 • “A szabadság fogalma Sartre A lét és a semmi című munkájában”[The Concept of Liberty in Sartre’s Being and Nothingness], ELPIS 10. (2012): 72–99

Naïs Virenque: Výzkum a CV

Schematické myšlení ve středověku a v raném novověku

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Výzkum Naïs Virenque se zaměřuje se na produkci, šíření a formální a obrazové vlastnosti diagramů ve školním, univerzitním, vědeckém a náboženském kontextu ve středověku a renesanci. Pomocí metod kulturní a sociální historie, dějin vědy a techniky a vizuálních studií zkoumá pedagogickou, propedeutickou, mnemotechnickou a kognitivní roli, kterou diagramy hrají ve vývoji evropského myšlení.

Témata výzkumu

 • Umění paměti, mnemotechnické teorie a praktiky od Antiky až dodnes
 • Stromové struktury, schémata a diagramy
 • Komparativní ikonologie (latinská, slovanská, arabská, řecko-byzantská oblast)
 • Vizuální kultura vědění ve středověku a renesanci
 • Historie středověkých a moderních obrazů
 • Historie italského malířství
 • Dějiny vědění, věda a technologie ve středověku a renesanci
 • Vizuální studia
 • Kodikologie

CV

Vzdělání

2020: Přidružená výzkumná pracovnice v Centru pokročilých renesančních studií (UMR 7323), Tours
2019: PhD v oboru Středověké a raně novověké dějiny umění (Univerzita v Tours)
2013: Magisterský titul (2. ročník) v oboru Renesanční studia (Univerzita v Tours) a Magisterský titul v oboru Historie věd, technologií, společností (EHESS, Paříž)
2012: Magisterský titul (1. ročník) v oboru Renesanční studia (Univerzita v Tours) a Magisterský titul (1. ročník) v oboru Filozofie a současná kritika kultury (Univerzita Paříž 8)
2011: Bakalářský titul z dějin umění (Univerzita Lyon 2) a Bakalářský titul z historie (Univerzita Lyon 3)

Příspěvky a publikace

 • « Dendrites’ and preachers’ trees: a literary and iconographic study of mnemonic imageries », in Spiritual Vegetation: Vegetal Nature in Religious Contexts Across Medieval and Early Modern Europe, Guita Lamsechi a Beatrice Trînca (dir.), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, připraveno k vydání (2020)
 • « “Percutere aninum“. La percussion, un ressort mnémotechnique dans les rhétoriques grecque et latine », in Pallas. Revue d’études antiques, 112, 1, připraveno k vydání (začátek roku 2021)
 • « Mémoriser dans la chambre de l’âme : la chambre dans la méditation et l’imaginaire mnémotechniques au Moyen Âge », připraveno k vydání
 • « Mémoriser les vices et les péchés : démons, créatures démoniaques et arbres classificateurs à la fin du Moyen Âge », in Diabolus in littera : la parole démoniaque au Moyen Âge et à l’époque moderne en France et en Espagne, Catherine Nicolas a Fabrice Quero (dir.), Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, připraveno k vydání (začátek roku 2021)
 • « Matérialiser la mémoire. Opérativité et efficacité mnémotechniques des structures arborescentes au Moyen Âge et à la Renaissance », in Matérialités et raisonnements, Françoise Briegel a Jean-Paul Bert (dir.), připraveno k vydání
 • « “Ars æmula memoriae”. Les structures arborescentes, des outils rhétoriques dans la querelle du cicéronianisme », in Zeuxis redivivus. Art et émulation dans l’Europe du xive au xviie siècle, Ralph Dekoninck, Laure Fagnart a Mathilde Bert (dir.), Presses universitaires François Rabelais, připraveno k vydání (2021)
 • « Apulian Trees and the Democritean Tradition of the Art of Memory: at the crossroads of Latin and Graeco-Byzantine Rhetorics in the 14th Century Franciscan Culture », in The Surrounding Forest: Structuring Knowledge with Trees at the Time of the European Middle Ages, Michael D. J. Bintley a Pippa Salonius (dir.), Woodbridge, Boydell & Brewer Ltd., připraveno k vydání (2021 nebo začátek 2022)
 • « D’une pensée à un art de la mémoire. Philosophie, rhétorique et médecine dans la mnémonique des présocratiques aux premiers chrétiens », in Il pleut sur Nantes. Colloque de philosophie sur la mémoire, Éric Delassus a Sylvie Lopez-Jacob (dir.), Paris, L’Harmattan, připraveno k vydání
 • « Mémoriser des divisiones et des distinctiones par une structure arborescente : schémas, diagrammes et délinéations graphiques au Moyen Âge », in Thallos. Journal of Tree Studies, Antoine Paris, Sergi Sancho Fibla a Naïs Virenque (dir.), připraveno k vydání (2021)
 • « Les Arbores significantes beatitudinum ordines de Lambert de Saint-Omer : configuration et mnémotechnique d’un outil exégétique tabulaire et arborescent », in Thallos. Journal of Tree Studies, Antoine Paris, Sergi Sancho Fibla a Naïs Virenque (dir.), připraveno k vydání (2021)
 • « L’art de la mémoire au prisme de la méthode. De la nouveauté à l’imposture, histoire d’une pratique codifiée à l’époque moderne », in Produire du nouveau ?, Jérôme Baudry, Jan Blanc, Liliane Hilaire-Pérez, Marc Ratcliff, Sylvain Wenger (dir.), Éditions du CNRS, připraveno k vydání (podzim 2020)
 • « Une mnémotechnique de l’arbre anthropomorphique ? L’art de la mémoire et le corps dans les structures arborescentes au Moyen Âge et à la Renaissance », in Thallos. Journal of Tree Studies, Antoine Paris, Sergi Sancho Fibla a Naïs Virenque (dir.), připraveno k vydání (2022)
 • « “Un arbore da dio è piantato / Lo quale amore è nominato” : l’arbre, garant mnémotechnique de la foi dans la peinture italienne des ordres mendiants aux xive et xve siècles », in Mnémonique et poétique. La figure et son lieu dans la peinture de la première Renaissance, Anne-Laure Imbert (dir.), Paris, Éditions de la Sorbonne, připraveno k vydání (konec 2020)
 • « Qui est celui qui apprend ? Figures de l’étudiant dans les traités d’art de la mémoire au Moyen Âge et à la Renaissance », in Motifs, 3, 2019, p. 19-28
 • « Figurations visuelles du sonore et art de la mémoire dans les images d’arborescences à la charnière entre Moyen Âge et Renaissance », in Les figurations visuelles de la parole, du son musical et du bruit, de l’Antiquité à la Renaissance. Actes du colloque de Chartres (11-13 juin 2015), Sébastien Biay, Frédéric Billiet, Fabien Guilloux a Isabelle Marchesin, Paris, Sorbonne Université Presses-Institut de Recherche en Musicologie, připraveno k vydání (2020)
 • « Localiser et préserver la mémoire dans le cerveau. Rhétorique et médecine dans la mnémonique médiévale à partir du Tractatus […] de memoria de Matheolus Perusinus », in L’énigme de la mémoire. Études pluridisciplinaires, Fabienne Boissiéras and Régine Jomand-Baudry (dir.), Éditions du CNRS, Paris, 2019, p. 91-106
 • « Art de la mémoire et voyage mental. Le motif iconographique de l’arbre comme invitation au voyage », in Itinérances spirituelles : mises en récit du voyage intérieur (xve-xviiie siècle), Françoise Poulet et Inès Kirschleger (dir.), Paris, Champion, připraveno k vydání (2020)
 • « “De la mémoire à la rhétorique“.Les arts de la mémoire à la charnière entre Moyen Âge et Renaissance », in Transitions historiques, Christel Müller a Monica Heintz (dir.), Paris, Éditions de Boccard, 2016, p. 109-124

Ediční činnost

Vytvoření, koordinace a edice projektu “Trames arborescentes”: Thallos. Journal of Tree Studies (první opus bude vydán v září 2020)

Organizace vědeckých událostí (výběr)

Brzy: spolupořadatelka mezinárodní výzkumné skupiny “Poétiques de la Nuit. Night Studies de l’Antiquité à l’époque moderne”

Učitelství

 • 2016-2017 a 2018-2019: Výzkum a asistent pedagoga (Univerzita Lyon 3)
 • 2014-2016: PhD učitelská praxe (Univerzita v Tours)

Výzva: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2020

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2020 (17:00)
Období: 1. září 2020 – 31. srpna 2021

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2020

Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců 2020

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 31. března 2020 (17:00)
Období: 1. září 2020 – 31. srpna 2021

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců 2020