Florence Vychytil-Baudoux: výzkum a CV

Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

Moje práce se zabývá strategiemi politického začlěňování komunit polské diaspory (Polonia) ve Spojených státech, v Kanadě a ve Francii po druhé světové válce. Přesněji zkoumám, jakým způsobem chápali občanství zemí, kde se usadili, a jak s ním nakládali. Obnovení polské asociativní sféry po druhé světové válce vskutku svědčí o posunu ve společenské identitě, nově založené na nárokování dvojí příslušnosti, a je provázeno přeměnou kolektivního politického jednání a představivosti.

Analýza zdrojů a časové posloupnosti ostatně vede ke zkoumání tématu prizmatem proudění a přesunů, kladouc si otázky jak ohledně podmínek a struktury těchto přesunů, tak ohledně jejich přijetí. Ve snaze o charakterizaci takto modernizovaného nadstátního prostoru si tento výzkum klade za cíl přispět k obnovení až dosud spíše roztříštěné historiografie polské diaspory a účastní se uvažování o pojmech diaspora a nadnárodnost [transnationalism]. V kontextu poznamenaném začleněním Polska do sovětského bloku a postupnou izolací polských institucí v londýnském exilu se brzy dostala do popředí Severní Amerika, což nás nutí přezkoumat chápání pojmů centra a periferie. Z toho důvodu je přisouzena zvláštní pozornost strůjcům této proměny, jimiž byli z většiny polští exulanti, kteří opustili svou zemi mezi rokem 1939 a počátkem studené války.

CV

Vzdělání

2008- : Doktorské studium v oboru dějin imigrace na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paříž). Název disertační práce: Entre citoyenneté, ethnicité et politique d’exil, les logiques de l’intégration politique de la Polonia : France, Etats-Unis, Canada, 1945-1980. Vedoucí práce: Nancy L. Green

2006-2008: Magisterské studium v oboru dějin mezinárodních vztahů, Sciences Po, Paříž. Název diplomové práce: Le comité électoral des Polonais naturalisés, 1953-1976. Vedoucí práce: Maurice Vaïsse

2003-2006: Bakalářské studium v oboru středo- a východoevropských studií Sciences Po, Paříž / Dijon

Publikace

Článek
  • « Le Comité électoral des Polonais naturalisés (1953-1976) : une expérience polonienne en France », Relations Internationales, 2010/1, n° 141, p. 65-81
Recenze

Příspěvky: konference a workshopy

  • « La dispersion polonaise, une communauté atlantique ? » — workshop v CRHIA / Université de la Rochelle, « Les circulations dans l’espace atlantique à l’époque contemporaine. Nouvelles approches, sources et méthodologies », 11. prosince 2015, La Rochelle (Francie)
  • « La dispersion polonaise à l’épreuve de la guerre froide : politique d’exil et nouveaux modèles de polonité » — mezinárodní konference pořádaná Francouzským národním archivem a Cité nationale de l’histoire de l’immigration, « La nationalité en guerre », 3.–4. prosince 2015, Paříž (Francie)
  • “Citizenship practices during the Cold War: a Polish American model?” — 72. Výroční konference Polish American Historical Association, 2.–4. ledna 2015, New York City (USA)
  • « Entretenir la polonité par-delà le territoire : exilés polonais et Polonia(s), 1939-1980 » — workshop v CRHIA / Université de Nantes, « Droits, liens à la nation et territoires en Europe », 28. listopadu 2014, Nantes (Francie)
  • “Political Integration as a By-Product of Exile Politics: Polish-Americans During the Cold War” — mezinárodní konference pořádaná Gdaňskou univerzitou a Polish American Historical Association, “East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations”, 31. května–1. června 2012, Gdaňsk (Polsko)

Výzkumné pobyty v zahraničí

  • 2011-2012: Fulbrightovo stipendium, hostující doktorand, Immigration History Research Center, University of Minnesota (8 měsíců)
  • 2010: Institut d’Études Canadiennes, Université d’Ottawa (3 měsíce)
  • 2009: Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko (3 měsíce)

Jazykové schopnosti

Francouzština: mateřský jazyk
Angličtina: bilingvní
Polština: plynně
Čeština: pracovní znalost

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin